Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Sluis Sint Andries 1, 6624KA Heerewaarden

Telefoon: 06-51945518

E-mail: info@hetvakkledinghuisonline.nl

KvK-nummer:

BTW-identificatienummer:

Versie 1.2 Geldig vanaf 1 Januari 2018

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten van Het Vakkledinghuis online. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Het Vakkledinghuis online, www.hetvakkledinghuisonline.nl . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat, alsmede alle andere rechten en plichten, zoals deze staan vermeld op de internetsite.

1.3 Het Vakkledinghuis online behoudt zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Vakkledinghuis online erkend.

1.5 Het Vakkledinghuis online garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.2. Levering

2.1 Het Vakkledinghuis online zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.2 De plaats van levering is het adres dat de consument aan Het Vakkledinghuis online kenbaar heeft gemaakt.

2.3 Het Vakkledinghuis online zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk, in het kader van de regels van de koop op afstand, zal Het Vakkledinghuis online bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 Aan de leveringsplicht van Het Vakkledinghuis online zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Het Vakkledinghuis online geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan de consument bevestigd. Indien de bestelling niet binnen redelijke termijn (+ 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u dit schriftelijk, binnen 10 werkdagen, aan Het Vakkledinghuis online te melden.

2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.7 Levering vindt plaats zoland de voorraad strekt.3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen. Hiervoor worden de tarieven van TNT gehanteerd.

3.4 Verzekerde of aangetekende verzending is mogelijk tegen meerprijs. Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door ons vergoed. Om dit te voorkomen kunnen wij tegen meerprijs uw artikel aangetekend versturen.4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op de wijze, zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betaling-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door middel van:

· Vooruitbetaling, het volledige bedrag dient binnen 10 dagen na de bevestigingsmail betaald te zijn,
tenzij anders overeengekomen. Alle gegevens met betrekking tot het overschrijven zal worden
vermeld in de orderbevestiging, welke u ontvangt na uw bestelling.
· Verzending onder Rembours, de bestelling wordt afgeleverd nadat de geadresseerde
het overeengekomen bedrag contant aan de postbode heeft voldaan. De extra kosten hiervoor
worden aan u doorberekend.
· Contant bij afhalen order, op afspraak kan de bestelling tegen contante betaling worden opgehaald.

4.2 De bestelling wordt uitgevoerd zodra de betaling door Het Vakkledinghuis online is ontvangen.5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Het Vakkledinghuis online heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Het Vakkledinghuis online. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Het Vakkledinghuis online er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorig lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals door Het Vakkledinghuis online aangeboden.

5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn
van 7 werkdagen,
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële
markt, waarop de leverancier geen invloed heeft,
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of
die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel verouderen.6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Het Vakkledinghuis online, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Het Vakkledinghuis online. Het Vakkledinghuis online houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Het Vakkledinghuis online respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Het Vakkledinghuis online maakt in sommige gevallen gebruik van een maillinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie

7.1 Het Vakkledinghuis online garandeert dat de door haar geleverde produkten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en leversduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Het Vakkledinghuis online komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het Vakkledinghuis online is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Het Vakkledinghuis online) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Het Vakkledinghuis online. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Het Vakkledinghuis online schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Het Vakkledinghuis online gegrond worden bevonden, zal Het Vakkledinghuis online naar haar keuze of de afgeleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Het Vakkledinghuis online en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Het Vakkledinghuis online) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Het Vakkledinghuis gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Het Vakkledinghuis online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Het Vakkledinghuis online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien:
· en zolang de afnemer jegens Het Vakkledinghuis online in gebreke is,
· de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken,
· de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Het Vakkledinghuis online
en/of gebruiksaanwijzing op het artikel of de verpakking zijn behandeld,
· de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegpaste materialen.8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Het Vakkledinghuis online zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Het Vakkledinghuis online slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Het Vakkledinghuis online gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Het Vakkledinghuis online kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Het Vakkledinghuis online en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Het Vakkledinghuis online op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Het Vakkledingshuisonline behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle aanbiedingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Het Vakkledinghuis online gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.11. Overmacht

11.1 Het Vakkledinghuis online is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciersen/of fabrikanten van Het Vakkledinghuis online alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebrek in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Het Vakkledinghuis online behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Het Vakkledinghuis online gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Het Vakkledinghuis online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.12. Aansprakelijkheid

12.1 Het Vakkledinghuis online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Het Vakkledinghuis online aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Het Vakkledinghuis online zolang de afnemer de vorderingen van Het Vakkledinghuis online uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Het Vakkledinghuis online wegens tekort schieten in de nakomingen van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begr0epen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door Het Vakkledinghuis online geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nog op enige anderen wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Het Vakkledinghuis online of een door Het Vakkledinghuis online aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Het Vakkledinghuis online haar eigendomsrechten wil uitoefenen , al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Het Vakkledinghuis online zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Het Vakkledinghuis online.14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Het Vakkledinghuis online en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Eindhoven kennis, tenzij Het Vakkledinghuis online er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Het Vakkledinghuis online | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel